Försäljnings- och leveransvillkor

Följande allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för all handel med Steel Products Aage Østergaard A/S och DFT A/S nedan kallad Steel Products. Avvikelser från de allmänna villkoren ska ske skriftligen och måste ingå i avtal eller i ett tillägg till detta.

 

1. Anbud och orderbekräftelse

Anbud från Steel Products som inte anger en närmare acceptfrist förfaller om köparens accept som överensstämmer med anbudet inte är Steel Products tillhanda senast en månad från dagen för anbudet. Köparnas ordrar och beställningar av alla slag är först bindande för Steel Products när köparen har mottagit en skriftlig orderbekräftelse. Om Steel Products orderbekräftelse avviker från köparens order, genom tillägg, begränsningar eller reservationer, måste köparen invända inom 7 dagar från datumet för orderbekräftelsen.

 

2. Annulering och anständ av order

Annullering och anstånd av order från köparen sida kan endast ske genom ett i förväg skriftligt avtal med Steel Products. Steel Products förbehåller sig rätten att debitera för kostnaderna vid en sådan annullering eller anstånd.

 

3. Priser och specifikationer

Steel Products förbehåller sig rätten att justera priserna. Vid variationer i råvarupriser eller tjänster på > 5% kommer priserna att justeras utan föregående meddelande. Om inget annat anges, är alla priser i danska kronor eller €, exklusive moms.

 

4. Betalning

Betalning ska senast ske på förfallodagen som framgår av fakturan. Vid försenad betalning tillkommer en förseningsränta på 2 % per månad räknat från och med den förfallodag som framgår av fakturan. Alla leveranser är Steel Products egendom tills fakturan är helt betalad.

 

5. Leverans

Om inget annat överenskommits, sker leverans till den adress som framgår av orderbekräftelsen. Steel Products förbehåller sig rätten till delleveranser, om inget annat avtalats i förväg. Alla leveranser sker i enlighet med Incoterms 2010. Om inget annat har avtalats, gäller leveransvillkoren EXW (Incoterms 2010).

5.1. Leveranskostnader
Köparen betalar alla kostnader för leverans, om inget annat har avtalats.

5.2. Leveransstid och forseningar
Det angivna leveransdatumet räknas från mottagandet av en fullständig och slutgiltig information om handeln från köparen. Uppgiften om leveransdatum är en uppskattning och inte bindande. Levererar Steel Products inte inom bestämt leveransdatum eller inom en på grundval av punkt 5.4 bestämd leveransvecka, berättigar detta inte köparen till att häva köpet. Steel Products tar inget ersättningsansvar för någon direkt eller indirekt förlust vid sen leverans.

5.3. Riskens övergång

Risken för varorna vid transport från EXW Horsens eller Nordborg övergår till köparen vid mottagandet av varorna från respektive Horsens eller Nordborg. Vid köparens avhämtning av varor på Steel Products lager, eller vid transport med köparens eget bud, övergår risken för varorna vid överlåtelsen av varorna på Steel Products lager.

5.4. Force majeure

Steel Products leveransskyldighet fördröjs, begränsas eller upphör i den utsträckning som force majeure, eller andra omständigheter som ligger utan för Steel Products kontroll, kan försena, försvåra eller förhindra leverans. Som force majeure och liknande omständigheter avses sådant som, men begränsas inte till, krig, upplopp, civil orolighet, blockad, karantänåtgärder, strejk, lockout, brand, import- eller exportförbud, väder, trafik- och driftstörningar i allmänhet, liksom åtgärder av alla slag som vidtas av offentliga myndigheter eller myndigheter som kan likställas därmed, antingen här eller i utlandet, som på något sätt kan hindra Steel Products handlingsfrihet. I den mån och så länge Steel Products inte enligt ovanstående omständigheter levererar, kan köparen inte kräva ersättning, eventuella prisjusteringar o.d. Detta gäller också om ovanstående förhållanden inträffar på nytt under avtalets löptid.

 

6. Brister och Reklamationer

Steel Products har rätten och skyldigheten att inom en period på 12 månader från produktleverans korrigera fel och brister av berörd produkt. Steel Products förbehåller sig rätten att byta ut konstaterade fel eller brister av en produkt. Köparen är skyldig att granska och ska omgående informera Steel Products om eventuella produktfel eller produktbrister. Underlåtenhet att omedelbart göra detta innebär att köparen förlorar rätten till reparation eller ersättning av produkt. Steel Products är inte ersättningsskyldig för driftförlust, förlorad arbetsförtjänst och andra indirekta förluster. Steel Products ansvarar inte för fel eller brister på en produkt som följer av naturligt slitage, överbelastning, oavsedd användning, bristande underhåll, felaktig användning, ändringar som skett utan Steel Products skriftliga medgivande, reparationer eller justeringar som utförts av någon annan än Steel Products egen personal.

 

7. Lagring och förvaring av produkter

Köparen är skyldig att säkra en försvarlig lagring av produkterna som garanterar felfria produkter motsvarande det skydd eller den ytbehandling som avtalats för produkterna.

 

8. Produktansvar

Steel Products hänvisar till gällande lagstiftning och praxis därav. Påläggs Steel Products produktansvar av tredje part, är köparen skyldig att hålla Steel Products skadelös i samma utsträckning som Steel Products ansvar är begränsat i förhållande till ovanstående bestämmelser. Om en tredjepart lägger fram en fordran mot en av parterna i enlighet med produktansvaret, är denna part skyldig att utan dröjsmål underrätta den andra parten om detta.

 

9. Produktreturer

Efter ett i förväg bestämt avtal kan defekta varor returneras. Köparen täcker alla kostnader och bär samtliga risker i samband med produktreturer. Steel Products förbehåller sig rätten att debitera en avgift vid retur av produkter.

 

10. Ägandevillkor

Äganderätten av produkter övergår till köparen först när hela den överenskomna köpeskillingen är betalad. Verktyg som betalas av köparen är köparens egendom. Förvaring av verktyg på Steel Products egendom sker på köparens risk och de ska vara försäkrade av köparen. Både lagring och försäkring sker på köparens bekostnad. Steel Products förbehåller sig rätten att returnera verktyg till köparen på köparens bekostnad om de inte har använts under en period på minst 12 månader.

 

11. Lagar och jurisdiktion

Avtal och eventuella bilagor är föremål för dansk lag. Eventuella tvister som uppstår till följd av avtalsförhållanden ska i första hand behandlas under Steel Products jurisdiktion.